PROMOTIE CASTROL VOETBAL WEDSTRIJD 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”)

 1. Deze promotie (“promotie”) is open voor iedereen in de Benelux. Met het oog op dezepromotie is BP Europa SE – BP Belgium, Uitbreidingstraat 60-62, B-2600 Berchem, België (“Castrol”) de organisator.
 2. Alle deelnemers aan de promotie moeten minstens 18 jaar zijn. Castrol behoudt zich het recht voor om de leeftijd van deelnemers te controleren.
 3. De hoofdprijs (“hoofdprijs”) is 1 VIP pakket (ter waarde van 12,500 euro), bestaande uit:
  -       4 nachten in een 4-sterren hotel (Club Méditerranée RIO DAS PEDRAS)
  -       1 vliegticket heen & terug van de luchthaven aangeduid door de organisator naar Rio de Janeiro in Brazilië
  -       1 ticket om de finale van de 2014 FIFA World Cup™ bij te wonen
  -       Alle maaltijden en dranken in het hotel
  -       Het transport in Brazilië (alle transfers van en naar de luchthaven, hotel en stadion)
  -       De bezoeken volgens het programma
  Zijn niet in het verblijf inbegrepen:
  -       Het transport tussen de woonplaats van de winnaar en de luchthaven van vertrek en terugkomst
  -       De reisverzekeringen
  -       Alle andere onkosten, inclusief maar niet beperkt tot reisverzekering en persoonlijke uitgaven, worden door de deelnemer betaald
  De andere prijzen die men kan winnen (“overige prijzen”), zijn:
  - 3 x Pioneer DCS-FS313K DVD SurrSys (ter waarde van 280€ per stuk)
  - 5 x Pioneer XW-NAV1-K Speakersystm (ter waarde van 125€ per stuk)
  - 6 x Pioneer X-HM30V-S DvdReceiSyst (ter waarde van 93€ per stuk)
  - 24 x Pioneer SE-MJ151-K Headphone (ter waarde van 40€ per stuk)
  - 30 x FIFA & Castrol branded voetballen (ter waarde van 6€ per stuk)

  Alle deelnames aan de promotie voor de hoofdprijs moeten binnen zijn tussen 6 januari 2014 00u00 (GMT +1) en 30 april 2014 24u00 (GMT +1) om kans te maken op de hoofdprijs. Voor de overige prijzen kan men deelnemen tussen 6 januari 2014 00u00 (GMT +1) en 13 juli 2014 24u00 (GMT +1) (“deelnameperiode”). Enkel de personen die zich volledig geregistreerd hebben via de website www.castrol.be/worldcup of www.castrol.nl/worldcup, worden aanvaard. Castrol zal niet aansprakelijk zijn voor laattijdige of verloren deelnames. Er is slechts één deelname per persoon, per e-mailadres of thuisadres toegestaan. De winnaar van de hoofdprijs wordt op 6 mei 2014 bekend gemaakt en de winnaars van de overige prijzen worden op 17 juli 2014 door Castrol bekend gemaakt. De beslissing van Castrol is definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Er is geen aankoopverplichting. Om deel te nemen aan de promotie, dient de deelnemer te surfen naar www.castrol.be/worldcup of www.castrol.nl/worldcup  (de “website”), het registratieformulier in te vullen en een antwoord te formuleren op de twee vragen:
  - “Naar wat verwijst Brazuca, de naam van de officiële WK-voetbal 2014?”
  - “Wat is het gewicht van de Brazuca (maat 5 bij een druk van 0.5 bar)?”
  De Brazuca zal door een onafhankelijke jury gewogen worden. De winnaar van de hoofdprijs is de deelnemer die beide vragen correct heeft beantwoord. In geval er meer dan 1 winnaar is, zullen alle winnaars gecontacteerd worden en een bijkomende vraag moeten beantwoorden om de definitieve winnaar te kunnen bepalen. In geval er geen winnaar is, zal de hoofdprijs geschonken worden aan diegene waarvan zijn/haar antwoorden het dichtste aansluiten bij het correcte resultaat. De overige prijzen verdelen we achtereenvolgens dalende prijswaarde aan de deelnemers waarvan zijn/haar antwoorden telkens het dichtste aansluiten op het antwoord van de winnaar van de hoofdprijs
 5. Door deel te nemen aan de promotie stemmen de deelnemers ermee in om deel te nemen aan aanverwante publiciteitsacties die betrekking hebben op de promotie, zonder verdere instemming of vergoeding, indien vereist.
 6. Door deel te nemen aan de promotie gaan de deelnemers ermee akkoord dat het niet naleven van deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) tot een onmiddellijke diskwalificatie leidt.
 7. De promotie is niet open voor werknemers van Castrol of van een van zijn filialen, hun families of voor iedereen die bij de promotie betrokken is. Met het oog op deze promotie betekent “filiaal”: met betrekking tot eender welk bedrijf, de moederonderneming of een dochteronderneming of een dochteronderneming van de moederonderneming ofwel alle personen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks erdoor worden gecontroleerd of aan dezelfde controle zijn onderworpen. Moederonderneming en dochteronderneming hebben de betekenis die hen in sectie 1162 van de wet op de vennootschappen van 2006 werd toegekend.
 8. De hoofdprijs en de overige prijzen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. De hoofdprijs en de overige prijzen moeten, indien ze door een deelnemer worden gewonnen, als dusdanig worden aanvaard. De prijzen kunnen niet worden overgedragen noch voor contant geld worden ingewisseld.
 9. Binnen de 28 dagen na de bekendmaking van de winnaars van de promotie zullen die winnaars van de promotie door Castrol telefonisch op de hoogte worden gebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de contactgegevens die de deelnemers bij de registratie op de website hebben ingevoerd. Na het ontvangen van dergelijke mededeling van Castrol zullen de winnaars van de promotie, indien ze de prijs die hen is toegekend, aanvaarden, binnen de 28 dagen nadat ze de aanvaarding aan Castrol hebben bevestigd, hun prijs per post of e-mail ontvangen. Als de prijs door een winnaar van de promotie wordt geweigerd of niet wordt opgeëist of als er met behulp van de ingevoerde contactgegevens binnen de 2 dagen na de eerste poging om de winnaar te verwittigen, geen contact met de winnaar kan worden opgenomen, wordt de prijs verbeurd verklaard. In dergelijk geval behoudt Castrol zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen, die conform deze voorwaarden wordt geloot. Deze winnaar wordt op dezelfde manier als hierboven beschreven, door Castrol op de hoogte gebracht. Castrol noch een filiaal van Castrol is aansprakelijk tegenover een winnaar ingeval de winnaar niet in staat is om zijn prijs aan te nemen.
 10. Castrol noch een filiaal van Castrol is aansprakelijk als de hoofdprijs en/of een van de overige prijzen de winnaar van de hoofdprijs en/of de winnaars van de overige prijzen om redenen waarop Castrol of een filiaal van Castrol geen invloed heeft, niet bereiken of als de hoofdprijs en/of de overige prijzen tijdens de levering worden beschadigd of vernietigd.
 11. Als voorwaarde bij het winnen of inwisselen van een prijs kunnen prijswinnaars worden gevraagd om een vrijwaringsformulier en/of een formulier inzake het afzien van publicitaire aansprakelijkheid en/of een door Castrol of door Castrol en/of een andere autoriteit vereist toepasselijk formulier voor te leggen. Het niet opvolgen van deze clausule leidt tot de diskwalificatie en verbeurdverklaring van de aangegeven prijs (prijzen).
 12. Indien, om welke reden dan ook, de internetgebaseerde deelname aan de promotie niet zou werken zoals gepland, inclusief maar niet beperkt tot een computervirus, worm, vervalsing, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische problemen of andere oorzaken buiten de controle van Castrol om, die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het goede verloop van de promotie in het gedrag brengen of onmogelijk maken, behoudt Castrol zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de promotie te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of uit te stellen.
 13. Castrol noch een filiaal van Castrol heeft controle over communicatienetwerken en is niet aansprakelijk voor deelnames die bij het verzenden verloren gingen, of die te laat werden ontvangen als gevolg van overbelasting van het netwerk, technische storingen of andere.
 14. De deelname aan de promotie en het latere gebruik van de hoofdprijs of van de overige prijzen door de winnaars van deze prijzen, gebeurt op EIGEN RISICO van de deelnemer. De winnaars moeten bij het gebruik van de prijzen die hen in deze promotie werden uitgereikt, de veiligheidsinstructies die ze van Castrol of van een filiaal van Castrol hebben ontvangen, naleven. Noch Castrol, noch een filiaal, een directielid of een werknemer van Castrol kunnen aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, bijkomende of andere kosten, onkosten (inclusief juridische onkosten), verliezen of schadevergoeding die voortvloeien uit of betrekking hebben op (a) de toegang tot of het gebruik van de website of informatie die erop wordt vermeld; (b) de promotie, inclusief, zonder beperking, een verlies ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet bevoegd of in staat is om deel te nemen ten gevolge van een technische storing of communicatiestoornis; of (c) de hoofdprijs of de overige prijzen, inclusief, zonder beperking, met betrekking tot het gebruik of het eigendom van de hoofdprijs of de overige prijzen.
 15. Niets in deze voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Castrol voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid door Castrol, of voor eender welke aansprakelijkheid voor zover deze in juridisch opzicht niet kan worden uitgesloten.
 16. Castrol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen en het verzuim van derden.
 17. Behalve de naam van de winnaar die conform clausule 5 hierboven kan worden gepubliceerd, zal de persoonlijke informatie van de deelnemers door Castrol of een filiaal van Castrol enkel worden gebruikt om de promotie uit te voeren en om de winnaars op de hoogte te brengen en enkel in overeenstemming met het privacybeleid van Castrol
 18. Castrol mag naar eigen goeddunken en op eender welk moment ten gevolge van overmacht een deelnemer uitsluiten of diskwalificeren, een aanvraag weigeren, de voorwaarden of een van de voorwaarden wijzigen, of de promotie annuleren (ofwel volledig of voor inwoners van een bepaald land) en/of de hoofdprijs of een van de overige prijzen vervangen, of de hoofdprijs of een van de overige prijzen terugtrekken. In deze voorwaarden betekent de uitdrukking “overmacht” een voorval dat gevolgen heeft voor de uitvoering van een bepaling van deze voorwaarden en dat voorvloeit uit of te wijten is aan handelingen, voorvallen, verzuim of ongevallen die buiten de redelijke controle van een partij vallen, inclusief zonder beperking, abnormale weersomstandigheden, overstroming, bliksem, storm, explosie, aardbeving, verzakking, structurele schade, epidemie of andere natuurlijke fysieke ramp, uitvallen van of tekort aan stroomvoorziening, oorlog, militaire operaties, rellen, oproer, staking, lock-outs of andere industriële acties, terroristische acties, burgerlijke onrust, het voor eender welke reden afgelasten of verplaatsen van wedstrijden van FIFA, en eender welke wetgeving, verordening, beslissing of verzuim (inclusief het niet verlenen van de nodige vergunningen) door een betreffende overheid, rechtbank, een bevoegde nationale of internationale autoriteit. De deelnemers gaan ermee akkoord dat Castrol of een filiaal van Castrol hiervoor niet aansprakelijk is en dat het uitoefenen van een dergelijke beslissing niet leidt tot een compensatie die aan een deelnemer of andere persoon verschuldigd is of wordt betaald.
 19. Details van de naam, gemeente en land van de winnaars van de promotie zullen gedurende 4 weken na 13 juli 2014 beschikbaar zijn. Als u deze details wilt ontvangen, stuurt u tijdens deze periode van vier weken een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe naar: BP Europa SE – BP Belgium – Castrol – Uitbreidingstraat 60-62 – 2600 Berchem – Belgium.
 20. Bewijs van deelname betekent niet automatisch een bewijs van ontvangst door Castrol.
 21. Personen die spam op de website verspreiden, worden gediskwalificeerd.
 22. Indien een deelnemer een klacht wil neerleggen, kan contact opnemen met lubricants@castrol.be
 23. Belastingen die een deelnemer conform de wetten van een betreffende wetgeving op een toegekende prijs van de promotie moet betalen, zijn volledig voor rekening van de deelnemer.
 24. Als een van deze voorwaarden onwettelijk, ongeldig of op een andere manier niet uitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht.
 25. Deze voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die eruit voortvloeien of erop betrekking hebben, worden conform de Belgische wet geregeld en geïnterpreteerd. Geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op ofwel de promotie of deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.
 
 
 
 
 
  Voornaam  Familienaam 
  E-mail     
  Straat  Nr. 
  Postcode  Woonplaats  Land 
  Telefoon